Hoofdstuk 16: Besluitvormingsorganen

Het Jordan hecht van oudsher veel belang aan inspraak. De verschillende geledingen binnen onze schoolgemeenschap, leerlingen, ouders en personeel, kennen dan ook elk hun eigen overlegorgaan. Bovendien zijn alle geledingen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (mr).

Inhoud

16.1 Oudervereniging
Alle ouders van Jordanleerlingen zijn qualitate qua lid van de oudervereniging. Het doel van de vereniging is volgens de formulering in haar statuten:

'de belangen van de schoolgemeenschap het Montessori Lyceum Herman Jordan te behartigen voor zover de ouders hiertoe in het geheel van de school een bijdrage kunnen leveren.'

De oudervereniging heeft een door de ouders gekozen bestuur. Alle bestuursleden zijn zelf ook ouder.  De oudervereniging wil een brug slaan tussen schoolleiding en ouders. Daarom organiseert de oudervereniging van tijd tot tijd bijeenkomsten voor ouders of voor de zogeheten contactouders. Contactouders zijn ouders die een bepaalde klas of jaarlaag vertegenwoordigen. Verder vergadert het bestuur regelmatig met de schoolleiding. Bovendien is de oudervereniging nauw betrokken bij de medezeggenschapsraad. De ouders die de oudergeleding vertegenwoordigen in de  medezeggenschapsraad, zijn tevens bestuurslid van  de oudervereniging. Tot slot organiseert de oudervereniging van tijd tot tijd –goed bezochte- thema-avonden over actuele onderwerpen.

Voor het lopende schooljaar zijn de belangrijkste aandachtspunten van de OV samengevat in de Focusnotitie.     Lees meer

Het bestuur werkt mee aan het uitgeven van de Jordan Digitale Lyceumbrief, die als een belangrijk communicatiemiddel naar ouders functioneert. Enkele bestuursleden zitten in de redactie.

Bestuursleden:

Hiske de Jong, voorzitter
Heleen Broekkamp, secretaris
Anton Meulman, penningmeester
Nynke Rots
Diederik van Hoogstraten
Erik de Jong
Angelique Groenbos
, OV en MR
Hanneke Snellen, OV en MR
Fleur Engberink, OV en MR


U kunt de oudervereniging mailen op ov@hermanjordan.nl

16.2 Het SOS

De leerlingen van het Jordan worden vertegenwoordigd door de leerlingenraad: het SOS (Scholieren ondersteunen Scholieren). De groep komt eens per drie weken samen met de rector. Het SOS bestaat uit vertegenwoordigers van alle klassen. In deze groep worden alle voor leerlingen belangrijke beleidsvoornemens besproken. Ook kan het SOS zelf zaken agenderen en voorstellen doen aan de schoolleiding.
Omgekeerd kan het SOS leerlingen informeren over beleidswijzigingen. De leerlingen die de leerlinggeleding vertegenwoordigen in de medezeggenschapsraad,  zitten ook in het SOS-bestuur. De samenstelling van het huidige SOS-bestuur is te vinden op de SOS-pagina op de website.

16.3 Personeelsraad

Het Jordanpersoneel wordt vertegenwoordigd door de personeelsraad. Namens elke vaksectie heeft één docent zitting in de personeelsraad. Daarnaast is ook het onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd in de raad. De personeelsraad speelt een belangrijke rol in de onderwijsontwikkeling.

16.4 Medezeggenschapsraad

Het Jordan heeft, zoals de wet voorschrijft, een medezeggenschapsraad (mr). In de mr zijn alle partijen van de school –ouders, leerlingen, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel- vertegenwoordigd. De mr heeft een reglement waarin de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd. Zo heeft  mr heeft onder andere de bevoegdheid voorstellen te doen aan de schoolleiding. Verder heeft de mr het recht advies uit te brengen over bepaalde zaken. Tot slot is voor bepaalde beleidswijzigingen de instemming van de mr vereist. De mr-leden worden door de eigen geleding gekozen, meestal voor een termijn van twee jaar. De leerlinggeleding van de mr bestaat dit jaar uit:  Sarah van Hooijdonk, Nina de Kort, Anna Petram. De oudergeleding van de mr bestaat uit: Fleur Engberink, Angelique Groenbos, Hanneke Snellen. De personeelsgeleding bestaat uit: Margo Boxem, Irene van 't Hof, Arjen Hulskemper, Deniese Mandemaker, Joris van der Meer,  Sarina Nap.  

 zoeken
Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen |
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl
sirinevler escortsirinevler escortatakoy escortmecidiyekoy escortetiler escortatasehir escortkadikoy escort