Hoofdstuk 2: Karakter en werkwijze

Wat houdt montessorionderwijs op het Jordan in?

Inhoud

 • Onze visie op onderwijs
 • Pensumboekje en Studiewijzers
 • Vrijwerken
 • Klassikaal werken
 • Proeven doen
 • Werken in eigen tempo
 • Werkstukken
 • Huiswerk
 • Veiligheid
 • Onderwijsresultaten
 • Doorstroomgegevens

 • 2.1 Onze visie op onderwijs

  In veel opzichten is onze school een 'gewone' middelbare school (we onderwijzen bijvoorbeeld de gebruikelijke schoolvakken).

  Maar op onze school willen we méér dan opleiden voor een diploma vwo of havo.
  Onderwijs is in onze visie een onderdeel van de opvoeding. Dat betekent dat we bijzondere aandacht willen geven aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.
  Daarbij gaan we uit van de ideeën van Maria Montessori. We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele leerling met zijn eigen mogelijkheden, omstandigheden, interesse en werktempo.
  We vinden het belangrijk dat een leerling op school leert zelfstandig te worden en eigen verantwoordelijkheid te dragen.
  We willen dat bereiken door leerlingen een zekere mate van vrijheid te geven, waarbinnen hij eigen keuzen kan maken.
  Op onze school bestaat het onderwijs niet alleen uit klassikale instructie, maar ligt er veel nadruk op zelfwerkzaamheid door leerlingen. Grote waarde hechten we aan een ontspannen leef- en werkklimaat, waarin de verstandhouding tussen docent en leerling wordt bepaald door wederzijds respect en tolerantie. Wat wij belangrijk vinden en waar wij aan willen werken is te lezen in onze Missie en Visie.

  2.2 Pensumboekje en Studiewijzers

  De leerstof die de leerlingen moeten verwerken, ligt vast in het pensumboekje.
  In dat boekje kunnen leerling en ouder zien wat er per pensum (= werkperiode) gedaan moet worden voor de verschillende vakken. De vakdocent tekent in het boekje met een paraaf en een beoordeling de pensumonderdelen af die de leerling heeft verwerkt, zodat men aan de hand van het pensumboekje kan zien hoe ver de leerling met zijn schoolwerk is gevorderd en wat het niveau is.
  Naast het pensumboekje zijn er studiewijzers waarin men kan lezen wat er voor die vakken gedaan moet worden en hoe dat werk moet worden aangepakt.

  2.3 Vrijwerken

  De leerlingen werken bij veel vakken zelfstandig aan de leerstof. Veel lessen zijn zogenaamde vrijwerklessen: de leerling gaat daar zelf met de leerstof aan de slag.
  Soms gaat dat vrijwerken individueel, soms werken de leerlingen in kleine groepjes. Goed gebruik maken van een vrijwerkles is voor leerlingen niet gemakkelijk. Vandaar dat de vakdocent en de mentor daar - zeker in het eerste jaar - veel aandacht aan besteden.
  Het vrijwerken kan verschillende vormen aannemen. Bij sommige vakken wordt vrijwel alle lestijd aan vrijwerken besteed. De leerling bepaalt elke les zelf aan welk deel van de pensumstof hij werkt. Daarbij is het wel de regel dat er gewerkt wordt aan het onderhavige vak.
  Bij andere vakken wordt een meer geleide vorm van zelfstandig werken gehanteerd: leerlingen werken dan aan een opdracht waarmee de docent hen gericht aan het werk heeft gezet. Dit geleide vrijwerken wordt vaak afgewisseld met klassikale werkvormen.

  2.4 Klassikaal werken

  In een deel van de lessen wordt klassikaal gewerkt. Bij de moderne vreemde talen wordt in de onderbouw bijvoorbeeld een belangrijk deel van de leerstof klassikaal behandeld en geoefend. Ook bij andere vakken zijn onderdelen opgenomen die klassikaal worden aangepakt. Vaak heeft de keuze voor een klassikale werkvorm te maken met de moeilijkheidsgraad van de leerstof, waardoor de leerlingen veel instructie en ondersteuning van de docent nodig hebben. Dat verklaart ook dat er in de bovenbouw meer klassikaal gewerkt wordt dan in de onderbouw.
  Er wordt ook klassikaal gewerkt (projecten, discussielessen, spelvormen) om het samenwerken van leerlingen te bevorderen, om speciale vaardigheden te oefenen en om gevarieerde lesvormen aan te bieden.
  Als het goed is, ziet een lesdag van de leerling er dan ook afwisselend uit: nu eens kun je zelfstandig studeren, dan weer ben je met de hele klas tezamen aan het werk.

  2.5 Proeven doen

  In veel gevallen mag de leerling zelf plannen op welk moment hij een proef (een toets) doet. Nadat een proef door de docent is nagekeken, verbetert de leerling de fouten die hij gemaakt heeft, en bespreekt de proef met de docent. Een proef wordt afgetekend als de leerling de stof voldoende beheerst, een onvoldoende proef moet dan ook geheel of gedeeltelijk worden overgedaan.
  Natuurlijk kan het voorkomen dat de leerling er - ook na een of meer herkansingen - niet in slaagt om een proef over een bepaald stuk stof voldoende te maken. In dat geval wordt de proef 'onvoldoende' afgetekend.

  2.6 Werken in eigen tempo

  We vinden het belangrijk dat leerlingen leren zelf hun schoolwerk in te delen en te plannen en daardoor leren mede verantwoordelijkheid te dragen voor hun studie.
  Dat betekent dat een leerling voor een deel zelf kan bepalen waaraan hij op een bepaald moment gaat werken. We gaan er van uit dat vrijwel alle leerlingen, als ze voldoende tijd besteden aan het schoolwerk, in staat zijn om het werk van een pensum in de tijd die er voor staat af te krijgen. We verwachten dan ook dat ze zich aan het normtempo houden.
  De vrijheid die we de leerlingen geven, kan gemakkelijk leiden tot een te laag tempo. Er zijn immers zoveel andere interessante dingen te doen in het leven, dat het schoolwerk gemakkelijk in de knel komt. Het gevaar is dan ook niet denkbeeldig dat leerlingen achterop raken en op een bepaald moment de moed verliezen om de opgelopen achterstand nog in te lopen. Dat willen we beslist voorkomen, want geen leerling is bij studievertraging en doubleren gebaat. Vandaar dat de docenten oog hebben voor tempobeheersing. Dat betekent dat vakdocent en mentor in de les aandacht besteden aan het plannen van het werk, afspraken maken en leerlingen zo nodig verplichten tot bezoek aan de keuze.
  De tempovrijheid van de leerling is dus een vrijheid in gebondenheid. Naarmate de leerling beter in staat blijkt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn werktempo te dragen, krijgt hij daartoe meer de gelegenheid.

  2.7 Werkstukken

  Werkstukken, projecten en andere niet aan klassikaal tempo gebonden opdrachten hebben een belangrijke plaats in het programma van veel vakken. Het zijn werkvormen die erg geschikt zijn voor individualisering, voor het leren dragen van eigen verantwoordelijkheid en het leren samenwerken.

  2.8 Huiswerk

  De leerling krijgt meestal geen huiswerk op. Dat betekent echter niet dat een leerling thuis niets aan zijn schoolwerk hoeft te doen. Ook als hij op school goed gebruik maakt van de vrijwerktijd in de vakles en aan de keuzetijd, zal hij thuis enige tijd aan schoolwerk moeten besteden. De hoeveelheid huiswerk die noodzakelijk is om het normtempo te kunnen volgen, verschilt natuurlijk van leerling tot leerling. In de brugklas is één uur per dag heel normaal, in de bovenbouw zal een leerling doorgaans wel twee tot drie uur per dag thuis moeten werken.

  2.9 Veiligheid

   Het Jordan hecht veel waarde aan een veilige omgeving voor leerlingen. Alleen een leerling die zich prettig voelt, kan volledig tot zijn recht komen. Wij hebben ons beleid voor sociale veiligheid uitgewerkt. Wij volgen de veiligheidsbeleving van onze leerlingen. Zorgcoördinator Paul Oosterman is ons vaste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders die vragen hebben over sociale veiligheid en hij coördineert het anti-pestbeleid. We zijn zeer gespitst op het voorkomen van pesten. In de studielessen die de eerste twee klassen wekelijks hebben, wordt daar regelmatig aandacht aan besteed. Verder heeft elke leerling een eigen mentor, die ook gericht is op het waarborgen van een veilig klimaat. Indien nodig beschikt de school over een regulier pestprotocol en een protocol voor digitaal pesten. Daarnaast zijn twee interne vertrouwenspersonen en één externe vertrouwenspersoon aangesteld, tot wie leerlingen (en ouders) zich kunnen wenden als er sprake is van (seksuele) intimidatie. Regelmatig toetst het Jordan met enquêtes hoe leerlingen de school ervaren. Daaruit komt steevast naar voren dat onze leerlingen zich aanmerkelijk veiliger voelen dan het landelijk gemiddelde. Overigens bekommeren we ons ook om de fysieke veiligheid van onze leerlingen. Zo doen we regelmatig brandoefeningen. 

  2.10 Onderwijsresultaten

  Wij streven naar eindexamenresultaten die op of boven het landelijk gemiddelde liggen. In het schooljaar 2015/16 is 98,4% van onze havoleerlingen geslaagd (bij een landelijk gemiddelde van 88,7%) en 95,1% van de vwo-leerlingen (tegen een landelijk gemiddelde van 91,3%).

  2.11 Doorstroomgegevens
  Het Jordan streeft ernaar om leerlingen niet onnodig te laten doubleren. De meest recente doorstroomgegevens vindt u hier.zoeken
Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen |
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl
sirinevler escortsirinevler escortatakoy escortmecidiyekoy escortetiler escortatasehir escortkadikoy escort